1. Általános rendelkezések


A Step4U, dr. Sápi Szilvia coach által nyújtott szolgáltatás adatkezelője dr. Sápi Szilvia E.V. biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a személyes
adataikat megadó ügyfelek és érdeklődők megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk
milyen feltételek és garanciák mellett, hogyan és mennyi ideig kezeli az adataikat.
A coach tevékenységhez fűződő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Adatkezeléseink a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével történnek, így az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényen („Info. tv.”) alapulnak.

2. Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének a neve, elérhetősége


Az adatkezelő neve: dr. Sápi Szilvia E.V.
Címe: 3896 Telkibánya, Szabadság u. 10.
Adószáma: 57615088-2-25
Az adatkezelő képviselője: dr. Sápi Szilvia, tulajdonos
A képviselő elérhetősége: 06 30 743 6813
Székhely: 3896 Telkibánya, Szabadság u. 10.
A vállalkozás adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik.

3. Definíciók

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, esetei

Az alábbiakban ismertetjük azon szituációkat, amelyekben személyes adatok kezelése történik. A leírt
szituációk kapcsán kizárólag a külön jelölt esetekben és célra veszünk igénybe adatfeldolgozót. A
személyes adatok kezelése a coaching szolgáltatás nyújtására irányuló tájékoztatás és igénybevétel
érdekében szükséges.


4.1 Kapcsolatfelvétel, elektronikus levelezés


A www.step4u.hu weboldal lehetőséget biztosít arra, elektronikus üzenet útján vegyenek fel
kapcsolatot az érdeklődők egy kapcsolat doboz segítségével. Emellett direkt e-mail üzenetet írhatnak.
Mindkét esetben a szilvia.sapi@gmail.com e-mail fiókba érkezik az üzenet.
A személyes adatok kezelésének célja: előzetes információkérés az árakról,

szolgáltatásokról, elérhetőségről
Az adatkezelés jogalapja: érdeklődő előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím; név
Az adatkezelés időtartama: elektronikus üzenetek rendszeres törlése 180 naponként

Adatfeldolgozó igénybevétele: az online rendszer működtetéséhez
informatikai szolgáltató segítségét vesszük
igénybe.

Neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Feladat: kapcsolatfelvétel modul működtetése
Adatszolgáltatási kötelezettség: Az adatok megadása önkéntes
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Nem tud az érdeklődő elektronikus levelezés
útján kapcsolatba lépni
Az ajánlatkérés során kezelt személyes adatokat nem adjuk ki harmadik személy részére.


4.2 Telefonos kapcsolatfelvétel


Az ügyfelek telefonon is érdeklődhetnek a szolgáltatásról. A telefonbeszélgetésről nem készül
felvétel, adatrögzítés csak abban az esetben történik, ha megállapodás születik a szolgáltatás
igénybevételére és ehhez kapcsolódóan időpontok egyeztetése válik szükségessé. Lásd következő
pont.


4.3 Coach szolgáltatás igénybevétele – kapcsolati adatok


Coach szolgáltatás igénybevétele esetén az időpontok egyeztetéséhez, a kapcsolat fenntartásához
szükséges az adatkezelés a szolgáltatás időtartama alatt. A kapcsolattartási adatok (telefonszám
és/vagy e-mail cím) excel táblában kerülnek tárolásra

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele alatt, időpont egyeztetés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartási adatok tárolási ideje a szolgáltatás igénybevételét követő 1 év.

Adatszolgáltatási kötelezettség: az adatok megadása a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az ügyféllel nem valósulhat meg a szolgáltatás
4.4 Coach szolgáltatás igénybevétele – jegyzetek
Az ülésekről a coach kézzel írt jegyzeteket készít, mely nem tartalmaz személyes adatokat és
azonosítókat. A jegyzetek készítésének célja a coaching folyamat követése, az ügyfél támogatása. A
jegyzeteket a coach mások által nem hozzáférhető módon tárolja, harmadik személynek nem adja át.
A tárolás ideje: 1 év. Az ügyfél kérésére a coaching folyamat végén a jegyzeteket a coach
megsemmisíti.
4.5 Fizetéshez szükséges adatkezelés
Az ügyfelek készpénzzel illetve átutalással is fizethetnek.
Az adatkezelés célja: igénybevett szolgáltatásra vonatkozó számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: számlán szerelő név, cím, a szolgáltatások listája, végösszeg, fizetési mód, számla kelte, számla teljesítés ideje

Adatfeldolgozók igénybevétele:


 bankkártyás fizetés esetén: OTP Bank Nyrt. (cím: 1051 Budapest, Nádor utca 21.,
adatok köre: bankkártyás fizetés azonosítója, összege, dátuma)
 könyvelő: Rák Tamás, Trautson Könyvelőiroda, (Cím: 3950 Sárospatak, József Attila u. 29.,
adatok köre: készpénzfizetési számlán szereplő név, lakcím, összeg, dátum)
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Adatszolgáltatási kötelezettség: jogszabályi kötelezettség


4.6 Cookie-k (Sütik)


A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az
oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy
milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító
információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert
adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen
cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők
webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A
hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó
számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó
esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már
megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga”
cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az
előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és
szerte az interneten.
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton
található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos
kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a
honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa
részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a
weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook
felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer
• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
4.7 Hírlevél feliratkozás
A www.step4u.hu weboldal látogatóinak lehetőségük van hírlevél feliratkozásra annak érdekében,
hogy értesüljenek a legfrissebb ajánlatokról.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése a feliratkozóknak az aktuális ajánlatokról
Az adatkezelés jogalapja: érintettek előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: feliratkozó neve, e-mail címe, feliratkozás dátuma, feliratkozó

IP címe, feliratkozás státusza

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő

leiratkozásig

5 Adatbiztonság

A step4u coaching szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyféladatok és adatbázisok fizikai tárolási helye a
szolgáltatást nyújtó tulajdonos, dr. Sápi Szilvia személyi számítógépe, mely vírusvédelemmel és
biztonsági jelszóval ellátott. Amennyiben adatfeldolgozó igénybevétele történik, úgy az
adatfeldolgozó szerverei és telephelyei szolgálnak az adatmegőrzés színhelyéül. Az informatikai
rendszer működtetése során biztosítani kívánjuk, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára
hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c)
változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat
bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés,
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, a számítógépvírusok ellen. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében
cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén
haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében. Az adatkezelési
incidensekről nyilvántartást vezetünk.

6 Az érintettek jogai


6.1 Az érintettek jogai és azok érvényesítése


A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 az érintett személyes adat kategóriái,
 azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a
harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő
adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az
adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az
adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése
ellen),
 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt
elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a
kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az
Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő
jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű
díjat felszámítani. Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli,
úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben
az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok
kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy
mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű
adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a

pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Az
Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes
adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan
erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat
az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása
alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,
 az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban
előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy
mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt
személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon
tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az
Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is
– amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon
adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében
ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az
Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte,
feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az
Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés
szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok
kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához,
 a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében
valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését,
felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart,
amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett
korlátozást kér,
 az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az
esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos
közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes
adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan
erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
A tiltakozáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai
sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai

célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a
tiltakozáshoz való jog gyakorlása.
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális
jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő
tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az
Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
 az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben
vagy
 az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódik.
A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén
Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni
személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló
adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában
mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.
Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a
továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az
Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és
 Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a
személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére
továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra
vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket
vezessenek be vagy tartsanak fenn.


6.2 A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


6.3 Az automatizált adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatás


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az
adatkezelés
 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7 Jogorvoslat, panasz


Észrevételeivel, panaszával keresse az adatkezelő képviselőjét (szilvia.sapi@gmail.com). A
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt
gyakorolhatja.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391.1400
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a
módosításról az Érintettet www.step4u.hu honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba
lépését megelőzően legalább 7 nappal értesíti.